Polityka prywatności

1. Anabru Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Władysławowie
ul. Żwirowa 53/55, 05-506 Władysławów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000840617, posiadająca NIP: 123-146-79-68,
REGON: 386043094 zwana dalej „Administratorem” właściciel serwisu internetowego Anabru.pl
(dalej „Serwis”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i
bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.


2. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane
osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119,
str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres
przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych
obowiązującymi w Polsce. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer
identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych
czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową
lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do
dotyczących ich Danych Osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Danych zbieranych
automatycznie nie da się zmienić ani usunąć. Administrator dokłada szczególnej staranności w
celu ochrony interesów osób, których Dane Osobowe dotyczą, a w szczególności zapewnia, że
zbierane przez niego Dane Osobowe są:
2.1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której Dane
Osobowe dotyczą;
2.2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej
w sposób niezgodny z tymi celami;
2.3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są
przetwarzane;
2.4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
2.5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której Dane Osobowe
dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane Osobowe te
są przetwarzane;
2.6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w
tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz
przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków
technicznych lub organizacyjnych.


3. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane
będą przez Administratora wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie i w
celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług Serwisu, jak
również w celach przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych oraz w celach nawiązania
współpracy np. z dostawcami. Ponadto Dane Osobowe mogą być przetwarzane, za zgodą
użytkowników Serwisu, w prawnie usprawiedliwionych celach, w tym marketingu
bezpośredniego własnych produktów i usług Anabru sp. z o.o. oraz firm z nią współpracujących.

4. Anabru sp. z o.o. nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) Danych
Osobowych użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika.
Przetwarzane przez Anabru sp. z o.o. Dane Osobowe użytkowników Serwisu mogą zostać
udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez
nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

5. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody
użytkownika Serwisu lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań
podejmowanych przez użytkownika Serwisu lub w ramach innych kanałów komunikacji
z użytkownikiem Serwisu.

6. Anabru sp. z o.o. gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP
użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu.
Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Serwisem, okresowym analizom
statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu
funkcjonalności stron Serwisu. Informacje dotyczące IP użytkowników Serwisu mogą zostać
przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie
postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

7. W Serwisie stosuje się mechanizm plików cookies tj. plików przechowywanych na dysku
komputera użytkownika Serwisu lub innych podobnych technologii służących zachowaniu
parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania. Mechanizm plików cookies nie
ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu, stosowany jest
jedynie w celu agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Serwisu. Użytkownik
może usunąć pliki cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z Serwisu. Pliki
cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Serwis i przechowywane na komputerze
użytkownika Serwisu zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z Serwisu. Pliki
cookies wykorzystywane są przez Serwis w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości
udostępnienia użytkownikom Serwisu interesujących informacji oraz podczas procesu
zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez użytkowników Serwisu zakupów.
Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały.
Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki
cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z Serwisu i służą do
przechowywania informacji takich jak hasło czy login użytkownika Serwisu, co przyspiesza i
ułatwia korzystanie z Serwisu.
W każdym wypadku użytkownik Serwisu może zablokować instalowanie plików cookies lub
usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie
problemów należy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem
przeglądarki,
z której korzysta użytkownik Serwisu.


8. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych w Serwisie

8.1 Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne
identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych
podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi użytkownikami (tj. osoby
nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:
a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana użytkownikom
treści gromadzonych w Serwisie — wówczas podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
b) w celach analitycznych i statystycznych — wówczas podstawą prawną przetwarzania jest
zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi —
podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit
f RODO) polegający na ochronie jego praw;
d) w celach marketingowych Administratora.


8.2. Aktywność użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane Osobowe, są rejestrowane w logach
systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania
chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących
systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w
logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem
usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na
potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym
systemem, a także w celach analitycznych, statystycznych i marketingowych — w tym
zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8.3. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do
utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi użytkownik może podać dodatkowe
dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie
usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i
obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie
pozostałych danych jest dobrowolne.

8.4. Dane osobowe są przetwarzane:
a) w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie —
podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy
(art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie — podstawą
prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
b) w celach analitycznych i statystycznych — podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu
analiz aktywności użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich
preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności, a w zakresie informacji
zbieranych przy użyciu plików cookies — zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi —
podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit
f RODO) polegający na ochronie jego praw.
d) w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów.
e) w celach przetwarzania danych osobowych użytkowników odwiedzających profile
Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram,
YouTube, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem
profilu, w tym w celu informowania użytkowników o aktywności Administratora oraz
promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego
uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu marki własnej.

8.5. Jeżeli użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek Dane Osobowe innych osób (w tym ich
imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod
warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

8.6. Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez użytkownika poprzez Serwis wiąże się
z przetwarzaniem jego Danych Osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe
jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem
jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

8.7. Dane Osobowe są przetwarzane:
a) w celu realizacji złożonego zamówienia — podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); w zakresie
danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1
lit a RODO);
b) wcelu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w
szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości — podstawą
prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
c) w celach analitycznych i statystycznych — podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu
analiz aktywności użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu
doskonalenia stosowanych funkcjonalności, a w zakresie informacji zbieranych przy
użyciu plików cookies — zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
d) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi —
podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit
f RODO) polegający na ochronie jego praw.

9. Okres przetwarzania Danych Osobowych
9.1. Okres przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora zależy od rodzaju
świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady Dane Osobowe przetwarzane są przez
czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody
lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych Osobowych
w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest uzasadniony
interes Administratora.

9.2. Okres przetwarzania Danych Osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy
przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony
przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego
przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania Danych Osobowe są nieodwracalnie
usuwane lub zanonimizowane.

9.3. Informacje pozyskiwane przez Administratora przy użyciu plików cookies są przechowywane
nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów, w jakich informacje te zostały zebrane.
Użytkownik może w każdym czasie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez
Administratora danych pozyskiwanych z plików cookies analitycznych i statystycznych oraz
marketingowych, a także usunąć pliki cookies ze swojej przeglądarki internetowej.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Danych Osobowych do
momentu wycofania zgody.

10. Uprawnienia użytkownika Serwisu
10.1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści Danych Osobowych oraz żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia Danych
Osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Danych Osobowych,
a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych
Osobowych.
10.2. W zakresie, w jakim Dane Osobowe użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody,
można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem
10.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania Danych Osobowych dla
celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku
z uzasadnionym interesem Administratora, a także — z przyczyn związanych ze szczególną
sytuacją użytkownika — w innych przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Danych
Osobowych jest uzasadniony interes Administratora.


11. Odbiorcy Danych Osobowych
11.1. W związku z realizacją usług Dane Osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w
tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe,
kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług
marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy
kapitałowej, a także kancelariom prawnym i podatkowym i firmom audytorskim.
11.2. W przypadku uzyskania zgody użytkownika Administrator może kierować do użytkownika
treści o charakterze marketingowym, zawierające informacje handlowe partnerów biznesowych
Administratora.
11.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących
użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich
informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa.

12. Przekazywanie Danych Osobowych poza EOG
12.1. Administrator może w określonych przypadkach ujawnić dane osobowe pracownikom lub
współpracownikom Administratora bądź też w — formie powierzenia ich przetwarzania — może
je ujawnić firmom zewnętrznym lub dostawcom usług lub sprzedawcom działającym
w imieniu Administratora, aby zrealizować zgłoszenia użytkowników lub świadczyć usługi na
rzecz użytkowników Serwisu. W przypadku współpracy z dostawcami usług Administrator
może przekazać uzyskane Dane Osobowe stronom trzecim - dostawcom usług Administratora
współpracuje z dostawcami takich usług aby możliwe było przetwarzanie przez nich Danych
Osobowych w imieniu Administratora. Administrator przekaże Dane Osobowe stronom trzecim
wyłącznie gdy są spełnione rygorystyczne standardy dotyczące przetwarzania Danych
Osobowych i ich bezpieczeństwa. Administrator przekazuje Dane Osobowe tym stronom
trzecim jedynie w zakresie jaki jest niezbędny do świadczenia przez te strony usług dla
Administratora.


13. Dodatkowo, Administrator może dokonać powierzenia przetwarzania danych osobowych do
państwa trzeciego, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy i przesłać je do innych podmiotów
zewnętrznych współpracujących z Administratorem lub działających w jego imieniu w celach,
które są opisane w niniejszej Polityce Prywatności w tym w celu świadczenia usług wsparcia
infrastrukturalnego w obszarze IT. Administrator może również przechowywać dane osobowe w
miejscu, które podlega innej jurysdykcji niż miejsce pobytu lub siedziby określonego użytkownika.
Przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć jednak miejsce wyłącznie wtedy, gdy (z
zastrzeżeniem innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa) spełnione są warunki
zagwarantowania odpowiedniego stopnia ochrony osób fizycznych, zagwarantowane w RODO,
np. z podmiotem otrzymującym dane zawarto umowę zawierającą standardowe klauzule
umowne wymagające określonego stopnia ochrony Danych Osobowych. Serwis zwiera
odnośniki/linki do innych stron internetowych. Anabru sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za
zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

14. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez
adres e-mail: bokQ©anabru.pl

15. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych
zasad zostaną udostępnione na stronie Serwisu.